ఏది ఆనాటి సంక్రాంతి

ఏది ఆనాటి సంక్రాంతి
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్

అరవై ఏళ్ళ క్రిందట
అమలాపురంలో
ఆచంట వారి వీధిలో
అమ్మమ్మ గారింట్లో
అన్నపూర్ణత్త పిల్లలు
ఆనందం బాబాయ్ అలహాబాద్ ముచ్చట్లు
అరమరికలు లేక
అనురాగ ఆప్యాయతలతో
అందరు కలిసి మెలసి
ఆనందంగా వేసిన భోగి మంటలు
అచ్యుతం తాతయ్య సంక్రాంతికి దండం పెడితే
ఇచ్చిన ఐదు రూపాయలతో
బావల, తమ్ముళ్ళతో
తిరునాళ్ళలో ఎక్కిన రంగులరాట్నాలు
అనిల్ గాడితో టూరింగ్ టాకీస్ లో చూసిన
ఆత్మబంధువు సినిమా
ఆచ్చయమ్మ కొట్లో కొన్న
పాకం జీడి, తాటి తాండ్ర
తింటు చూసిన కోళ్ళపందాలు
చిట్టితల్లి కనుమనాడు వేసిన రథం ముగ్గు
ఎన్నో ఎన్నెన్నో మధురజ్ఞాపకాలేనా
ఏది ఆనాటి సంక్రాంతి?

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!